Dashborad

เลือกแสดงรายการค้นหา


-
ไม่ต้องใส่คำนำหน้า
แสดงทั้งหมด
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ประเภทเงินงบประมาณ รายชื่อผู้ร่วมงานวิจัย
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ประเภทเงินงบประมาณ รายชื่อผู้ร่วมงานวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน นามตะคุ 481000 2561
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน นามตะคุ สัดส่วน 80%
ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล สัดส่วน 20%


2 นางสาวนคินทร พัฒนชัย 400000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
นางสาวนคินทร พัฒนชัย สัดส่วน 100%3 นายพงศกร ชาวเชียงตุง 350000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
นายพงศกร ชาวเชียงตุง สัดส่วน 100%4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใจ โคตรแสง 550000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 80%
นายผดุงศักดิ์ คำยศ สัดส่วน 20%


5 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 350000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 70%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สิงห์ทองชัย สัดส่วน 15%
นายณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ สัดส่วน 15%

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ 300000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ สัดส่วน 90%
นางสาววรนุช นิลเขต สัดส่วน 10%


7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ 350000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ปลาร้าเขื่อนลำปาวสู่ความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%8 นางสาวเนตรดารา จันทร์อุตส่าห์ 415000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การยกระดับพืชสมุนไพรไทยจากการผลิตระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
นางสาวเนตรดารา จันทร์อุตส่าห์ สัดส่วน 80%
นางสาวมัณฑนา จันสุนา สัดส่วน 10%
นางสาวปุณิกา ฉายเสมแสง สัดส่วน 10%

9 นางสาวสุพัตรา บุไธสง 715000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การยกระดับพืชสมุนไพรไทยจากการผลิตระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
นางสาวสุพัตรา บุไธสง สัดส่วน 60%
นายสถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ สัดส่วน 25%
นายอภิชน มุ่งชู สัดส่วน 10%
นายทศพร แจ่มใส สัดส่วน 5%
10 นางสาวพิชชาภรณ์ วันโย 715000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การยกระดับพืชสมุนไพรไทยจากการผลิตระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
นางสาวพิชชาภรณ์ วันโย สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ห้วยแสน สัดส่วน 20%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ชมนาวัง สัดส่วน 20%

11 นางสาวนิศากร สรรพเลิศ 235000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การยกระดับพืชสมุนไพรไทยจากการผลิตระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
นางสาวนิศากร สรรพเลิศ สัดส่วน 80%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน สัดส่วน 5%
นางอนันตพร พุทธัสสะ สัดส่วน 5%
นางสาววนัญญา ทองทิพย์ สัดส่วน 5%
นายธรรมรัตน์ บุญรอด สัดส่วน 5%12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยูร ดวงอุปมา 642000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันหมูแบบแยกกากเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยูร ดวงอุปมา สัดส่วน 60%
นายภัคคิป ไกรโสดา สัดส่วน 40%


13 นายณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ 200000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันหมูแบบแยกกากเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทน
นายณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ภูลายดอก สัดส่วน 40%


14 นายชินภัทร ธุระการ 400000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันหมูแบบแยกกากเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทน
นายชินภัทร ธุระการ สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ แดงทน สัดส่วน 40%


15 นายกัมปนาท ไชยเพชร 200000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันหมูแบบแยกกากเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานทดแทน
นายกัมปนาท ไชยเพชร สัดส่วน 60%
นายภูมินทร์ สุวรรณธาดา สัดส่วน 40%


16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา 342000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การพัฒนาการจัดการการผลิตและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา สัดส่วน 70%
นางกรกนก ดลโสภณ สัดส่วน 20%
นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ สัดส่วน 10%

17 นายสุพจน์ ดีบุญมี 600000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การพัฒนาการจัดการการผลิตและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ดีบุญมี สัดส่วน 70%
นางสาวมัลลิกา จำปาแพง สัดส่วน 10%
นายจักรินทร์ ตรีอินทอง สัดส่วน 10%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระนันท์ อินทรีย์ สัดส่วน 10%
18 นายภูมิ หมั่นพลศรี 500000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การพัฒนาการจัดการการผลิตและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
นายภูมิ หมั่นพลศรี สัดส่วน 60%
นายโสภณ มูลหา สัดส่วน 20%
นายนพคุณ ทองมวล สัดส่วน 20%

19 นางสาวหนูเดือน สาระบุตร 515000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก ในจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวหนูเดือน สาระบุตร สัดส่วน 60%
นางพนอจิต นิติสุข สัดส่วน 20%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สีหามาลา สัดส่วน 20%

20 นายไทยทัศน์ สุดสวนสี 309000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนด้วยระบบถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
นายไทยทัศน์ สุดสวนสี สัดส่วน 60%
นายวรรณรพ ขันธิรัตน์ สัดส่วน 16%
นายศุภกิจ เศิกศิริ สัดส่วน 12%
นายอามิณฑ์ หล้าวงศ์ สัดส่วน 12%
21 นายอังคาร อินทนิล 226000 2563
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:ทฤษฎีและแบบจำลองในอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว
นายอังคาร อินทนิล สัดส่วน 50%
นายตะวัน ทองสุข สัดส่วน 50%


22 นางสาวฉายรุ่ง ไชยกำบัง 350000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวฉายรุ่ง ไชยกำบัง สัดส่วน 100%23 นางสาววไลพร พลอยวิเลิศ 300000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาววไลพร พลอยวิเลิศ สัดส่วน 100%24 นางสาวณภัทร สร้อยจิต 300000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวณภัทร สร้อยจิต สัดส่วน 100%25 นายธีระ ภูดี 350000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธีระ ภูดี สัดส่วน 100%26 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 260000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%27 นางสาวอรัญญา นนทราช 260000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอรัญญา นนทราช สัดส่วน 100%28 นายกตัญญู แก้วหานาม 260000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายกตัญญู แก้วหานาม สัดส่วน 100%29 นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ 260000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%30 นายธันวา ใจเที่ยง 260000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%31 นายทวีชัย คำภักดี 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายทวีชัย คำภักดี สัดส่วน 100%32 นางสาวสายหยุด ภูปุย 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสายหยุด ภูปุย สัดส่วน 100%33 นางสาวอภิรดี ไชยกาล 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอภิรดี ไชยกาล สัดส่วน 100%34 นายทรงกรด พิมพิศาล 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%35 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ สัดส่วน 100%36 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 300000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%37 นางนิติยา ค้อไผ่ 350000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางนิติยา ค้อไผ่ สัดส่วน 100%38 นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิยม 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิยม สัดส่วน 100%39 นายสมชอบ ภูอินนา 250000 2550
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายสมชอบ ภูอินนา สัดส่วน 100%40 นายธันวา ใจเที่ยง 120000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%41 นายธันวา ใจเที่ยง 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%42 นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ สัดส่วน 100%43 นายวิจิตร ศิริกิจ 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายวิจิตร ศิริกิจ สัดส่วน 100%44 นายทรงกรด พิมพิศาล 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%45 นายศักดิ์เกษม ปานะลาด 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายศักดิ์เกษม ปานะลาด สัดส่วน 100%46 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 105000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%47 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%48 นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%49 นางสาวอรัญญา นนทราช 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอรัญญา นนทราช สัดส่วน 100%50 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%51 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 180000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%52 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 220000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%53 นางสาวปนัดดา โพธินาม 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปนัดดา โพธินาม สัดส่วน 100%54 นายธีระ ภูดี 260000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธีระ ภูดี สัดส่วน 100%55 นางสาวลาวันย์ ดุลยชาติ 180000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวลาวันย์ ดุลยชาติ สัดส่วน 100%56 นางสาวฉายรุ่ง ไชยกำบัง 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวฉายรุ่ง ไชยกำบัง สัดส่วน 100%57 ดร.สมชอบ ภูอินนา 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.สมชอบ ภูอินนา สัดส่วน 100%58 นางสาวนภาภรณ์ เครือศรี 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนภาภรณ์ เครือศรี สัดส่วน 100%59 นายชัยยนต์ เพาพาน 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายชัยยนต์ เพาพาน สัดส่วน 100%60 นางสาวอภิรดี ไชยกาล 130000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอภิรดี ไชยกาล สัดส่วน 100%61 นายเชษฐา จักรไชย 175000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายเชษฐา จักรไชย สัดส่วน 100%62 นางสาวอภิรดี ไชยกาล 180000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอภิรดี ไชยกาล สัดส่วน 100%63 นางสาวเยาวเรศ รัตนธารทอง 180000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวเยาวเรศ รัตนธารทอง สัดส่วน 100%64 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ 175000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ สัดส่วน 100%65 นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ สัดส่วน 100%66 นางสาวสายหยุด ภูปุย 200000 2551
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสายหยุด ภูปุย สัดส่วน 100%67 นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%68 นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%69 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%70 นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิยม 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิยม สัดส่วน 100%71 นางสาวสายหยุด ภูปุย 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสายหยุด ภูปุย สัดส่วน 100%72 นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์ 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์ สัดส่วน 100%73 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 300000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%74 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 350000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%75 นายพงศกร ชาวเชียงตุง 350000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายพงศกร ชาวเชียงตุง สัดส่วน 100%76 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ 350000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%77 นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ 42600 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ สัดส่วน 100%78
การจัดการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทจ.กาฬสินธุ์
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ 118800 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ สัดส่วน 100%79 นางสาวสิรินดา กมลเขต 217100 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสิรินดา กมลเขต สัดส่วน 100%80 นายเลอพงศ์ ไกรยะสา 112500 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายเลอพงศ์ ไกรยะสา สัดส่วน 100%81 นางสาวเมทิกา โคกลือชา 98800 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวเมทิกา โคกลือชา สัดส่วน 100%82 นายชาติ ภูดินทราย 137700 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายชาติ ภูดินทราย สัดส่วน 100%83 นายทรงกรด พิมพิศาล 88000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%84 นายทรงกรด พิมพิศาล 127000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%85 นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ 127000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ สัดส่วน 100%86 นายเกษมศักดิ์ ทองตัน 128000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายเกษมศักดิ์ ทองตัน สัดส่วน 100%87 นายปิยะ สร้อยอุดม 127000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายปิยะ สร้อยอุดม สัดส่วน 100%88 นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 41000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ สัดส่วน 100%89
ศักยภาพของพลังงานทางเลือกในเขตลุ่มภูพาน
นายศักดิ์เกษม ปานะลาด 105000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายศักดิ์เกษม ปานะลาด สัดส่วน 100%90 นายวิจิตร ศิริกิจ 145000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายวิจิตร ศิริกิจ สัดส่วน 100%91 นายกตัญญู แก้วหานาม 151000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายกตัญญู แก้วหานาม สัดส่วน 100%92 นายธันวา ใจเที่ยง 145000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%93 นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 166000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ สัดส่วน 100%94 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 30000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%95 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 204000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%96 นางสาวปนัดดา โพธินาม 143000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปนัดดา โพธินาม สัดส่วน 100%97 ดร.สมชอบ ภูอินนา 143000 2552
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.สมชอบ ภูอินนา สัดส่วน 100%98 ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 271150 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%99 นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง 271150 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%100 ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 271150 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%101 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ 271150 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%102 นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%103 นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%104 นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์ 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์ สัดส่วน 100%105 นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม สัดส่วน 100%106 นางสาวสายหยุด ภูปุย 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสายหยุด ภูปุย สัดส่วน 100%107 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 232500 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%108 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ 198400 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ สัดส่วน 100%109 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง 193700 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางเยาวเรศ รัตนธารทอง สัดส่วน 100%110 นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ 193700 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ สัดส่วน 100%111 นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ 193700 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ สัดส่วน 100%112 นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว 193700 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว สัดส่วน 100%113 นายธีระ ภูดี 77600 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธีระ ภูดี สัดส่วน 100%114 นายชัยยนต์ เพาพาน 221900 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายชัยยนต์ เพาพาน สัดส่วน 100%115 นายธีระ ภูดี 271000 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธีระ ภูดี สัดส่วน 100%116 อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ 202350 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%117 อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ สัดส่วน 100%118 อาจารย์สายหยุด ภูปุย 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์สายหยุด ภูปุย สัดส่วน 100%119 อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล สัดส่วน 100%120 อาจารย์ธีรชาติ น้อยสมบัติ 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ธีรชาติ น้อยสมบัติ สัดส่วน 100%121 อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ สัดส่วน 100%122 ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 202350 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%123 ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%124 อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง สัดส่วน 100%125 อาจารย์ปนัดดา โพธินาม 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ปนัดดา โพธินาม สัดส่วน 100%126 อาจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%127 อาจารย์นวลใจ โคตรแสง 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์นวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%128 อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร 400000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร สัดส่วน 100%129 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 229600 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%130 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 300000 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%131 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ 309200 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%132 นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ 295000 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ สัดส่วน 100%133 นายคมสัน นามตะคุ 301100 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายคมสัน นามตะคุ สัดส่วน 100%134 นายอภินัน ปัตลา 302100 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอภินัน ปัตลา สัดส่วน 100%135 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 264200 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%136 ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ 302100 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ สัดส่วน 100%137 นายธีรชาติ น้อยสมบัติ 346700 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธีรชาติ น้อยสมบัติ สัดส่วน 100%138 นางสาวปารมี ลางคุลานนท์ 248700 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปารมี ลางคุลานนท์ สัดส่วน 100%139 นางสาวมัณฑนา ทองสุพล 335900 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวมัณฑนา ทองสุพล สัดส่วน 100%140 นางสาวสวียา สุรมณี 208600 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวสวียา สุรมณี สัดส่วน 100%141 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 234080 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%142 นางสาวศศิกร สุรมณี 208600 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวศศิกร สุรมณี สัดส่วน 100%143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 182880 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%144 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 80900 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%145 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ 132000 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ สัดส่วน 100%146 นายคมสัน นามตะคุ 132000 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายคมสัน นามตะคุ สัดส่วน 100%147 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 132000 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%148 นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ 101340 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ สัดส่วน 100%149 ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด 132000 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด สัดส่วน 100%150 ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ สัดส่วน 100%151 ผศ.ปารีชา มารี เคน 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ปารีชา มารี เคน สัดส่วน 100%152 อ.ณภัทร สร้อยจิต 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.ณภัทร สร้อยจิต สัดส่วน 100%153 อ.มัลลิกา นาจันทอง 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.มัลลิกา นาจันทอง สัดส่วน 100%154 อ.อัจฉรา สุมังเกษตร 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.อัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%155 อ.กันต์ กิ่งโก้ 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.กันต์ กิ่งโก้ สัดส่วน 100%156 อ.กานต์ชนก ดาบสมเด็จ 270000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.กานต์ชนก ดาบสมเด็จ สัดส่วน 100%157 อ.นิวัฒน์ สาระขันธ์ 250000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.นิวัฒน์ สาระขันธ์ สัดส่วน 100%158 อ.วไลพร พลอยวิเลิศ 250000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.วไลพร พลอยวิเลิศ สัดส่วน 100%159 อ.อภิรักษ์ แสนปากดี 250000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.อภิรักษ์ แสนปากดี สัดส่วน 100%160 อ.ศศิกร สุรมณี 250000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.ศศิกร สุรมณี สัดส่วน 100%161 อ.เยาวเรศ รัตนธารทอง 250000 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.เยาวเรศ รัตนธารทอง สัดส่วน 100%162 อ.พงศกร ชาวเชียงตุง 241175 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.พงศกร ชาวเชียงตุง สัดส่วน 100%163 อ.คมสัน นามตะคุ 241175 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.คมสัน นามตะคุ สัดส่วน 100%164 อ.พงค์ธร พันธุ์ผาด 241175 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงาน/เป้าหมาย:
อ.พงค์ธร พันธุ์ผาด สัดส่วน 100%165
ห่วงโซ่อุปทาน มันสำปะหลังในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสุพรรษา ผาสุข 197800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสุพรรษา ผาสุข สัดส่วน 100%166 นางวรรธนา นันตาเขียน 182800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางวรรธนา นันตาเขียน สัดส่วน 100%167 น.ส.นาตยา หกพันนา 182800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
น.ส.นาตยา หกพันนา สัดส่วน 100%168 น.ส.สิรินดา กมลเขต 182800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
น.ส.สิรินดา กมลเขต สัดส่วน 100%169 ผศ.ดร.ปาริชา มารีเคน 179800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ดร.ปาริชา มารีเคน สัดส่วน 100%170 น.ส.กานต์ชนก ดาบสมเด็จ 197800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
น.ส.กานต์ชนก ดาบสมเด็จ สัดส่วน 100%171 ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ 167800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ สัดส่วน 100%172 นางสาวอนงค์นาถ โรจนกร 197800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอนงค์นาถ โรจนกร สัดส่วน 100%173 น.ส.ณัฐนันท์ สีดาแก้ว 152800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
น.ส.ณัฐนันท์ สีดาแก้ว สัดส่วน 100%174 น.ส.ศศิกร สุรมณี 197800 2555
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/เป้าหมาย:
น.ส.ศศิกร สุรมณี สัดส่วน 100%175 ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล 1089998 2556
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%176 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 142400 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%177 นางสาวนวลใจ โคตรแสง 192200 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวนวลใจ โคตรแสง สัดส่วน 100%178 นายคมสัน นามตะคุ 192200 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายคมสัน นามตะคุ สัดส่วน 100%179 นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ 170900 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ สัดส่วน 100%180 นายอภินัน ปัตลา 199400 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอภินัน ปัตลา สัดส่วน 100%181 ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 163800 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ สัดส่วน 100%182 ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 213500 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ สัดส่วน 100%183 ดร. ระพีพรรณประจันตะเสน 201900 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร. ระพีพรรณประจันตะเสน สัดส่วน 100%184 นางสาวจีรนันท์ วัชรกุล 249200 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวจีรนันท์ วัชรกุล สัดส่วน 100%185 ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง 213600 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง สัดส่วน 100%186 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน 249200 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน สัดส่วน 100%187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล 252700 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%188 นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ 249200 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ สัดส่วน 100%189 นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว 185100 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว สัดส่วน 100%190 นายณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ 209500 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ สัดส่วน 100%191 นางสาวปนัดดา โพธินาม 236700 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปนัดดา โพธินาม สัดส่วน 100%192 นางเยาวเรศ รัตนธารทอง 236700 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางเยาวเรศ รัตนธารทอง สัดส่วน 100%193 นายอนุชา พิมศักดิ์ 110000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุชา พิมศักดิ์ สัดส่วน 100%194 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร 270600 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร สัดส่วน 100%195 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 280000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน สัดส่วน 100%196 นายอนุชา พิมศักดิ์ 280000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอนุชา พิมศักดิ์ สัดส่วน 100%197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล 600000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%198 นายพงค์ธร พันธุ์ผาด 400000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายพงค์ธร พันธุ์ผาด สัดส่วน 100%199 ดร.พาวิไล อุ่นพินิจ 300000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.พาวิไล อุ่นพินิจ สัดส่วน 100%200 นางวรรธนา นันตาเขียน 300000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางวรรธนา นันตาเขียน สัดส่วน 100%201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด 200000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด สัดส่วน 100%202 ดร.โสภี อุ่นทะยา 250000 2557
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.โสภี อุ่นทะยา สัดส่วน 100%203 อาจารย์ณภัทร สร้อยจิต 350000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ณภัทร สร้อยจิต สัดส่วน 100%204 อาจารย์ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง 300000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง สัดส่วน 100%205 อาจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ 250000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ สัดส่วน 100%206 อาจารย์กันต์ กิ่งโก้ 250000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กันต์ กิ่งโก้ สัดส่วน 100%207 อาจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 300000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน สัดส่วน 100%208 ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด 220000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด สัดส่วน 100%209 ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล 405300 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%210 อาจารย์กฤตชัย บุญศิวนนท์ 280000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กฤตชัย บุญศิวนนท์ สัดส่วน 100%211 อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์ 250000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์ สัดส่วน 100%212 ว่าที่ร.ต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย 280000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ว่าที่ร.ต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย สัดส่วน 100%213
ระบบการรู้จำม่านตาบนโครงข่ายประสาทเทียม
อาจารย์สรายุทธ ฐิตะภาส 250000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์สรายุทธ ฐิตะภาส สัดส่วน 100%214 อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว 240000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว สัดส่วน 100%215 อาจารย์พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล 314300 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล สัดส่วน 100%216 อาจารย์จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ 250000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ สัดส่วน 100%217 อาจารย์ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 200000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ สัดส่วน 100%218 อาจารย์ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 350000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ สัดส่วน 100%219 อาจารย์ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 300000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%220 อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล 300000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล สัดส่วน 100%221 อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน 284000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ธัญญาวดี ปินะกาโน สัดส่วน 100%222 อาจารย์ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง 160600 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์ ดร. สุชานาถ บุญเที่ยง สัดส่วน 100%223 อาจารย์กานต์ชนก ดาบสมเด็จ 160600 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กานต์ชนก ดาบสมเด็จ สัดส่วน 100%224 อาจารย์มัลลิกา นาจันทอง 200000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์มัลลิกา นาจันทอง สัดส่วน 100%225 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล 200000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%226 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 150000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน สัดส่วน 100%227 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ 150000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ สัดส่วน 100%228 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร 200000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.สุพจน์ ดวงเนตร สัดส่วน 100%229 อาจารย์กิตต์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 299960 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารย์กิตต์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ สัดส่วน 100%230 ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ 545000 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ สัดส่วน 100%231 ดร.ธันวา ใจเที่ยง 445040 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน/เป้าหมาย:
ดร.ธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%232 ธันวา ใจเที่ยง 1100000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ธันวา ใจเที่ยง สัดส่วน 100%233 ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ 390000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ สัดส่วน 100%234 นฤชิต แสนปากดี 600000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
นฤชิต แสนปากดี สัดส่วน 100%235 ชัยธัช จันทร์สมุด 220000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ชัยธัช จันทร์สมุด สัดส่วน 100%236 ระพีพรรณ ประจันตะเสน 387500 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ระพีพรรณ ประจันตะเสน สัดส่วน 100%237 หัสยา สิงห์ศรี 915000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
หัสยา สิงห์ศรี สัดส่วน 100%238 ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ 277180 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ สัดส่วน 100%239 กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 454500 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ สัดส่วน 100%240 ณภัทร สร้อยจิต 450000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ณภัทร สร้อยจิต สัดส่วน 100%241 ธวัชชัย เคหะบาล 431600 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ธวัชชัย เคหะบาล สัดส่วน 100%242 อนุชา พิมศักดิ์ 417000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
อนุชา พิมศักดิ์ สัดส่วน 100%243 ชาญณรงค์ ชมนาวัง 300000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ชาญณรงค์ ชมนาวัง สัดส่วน 100%244 กันทิมา ศิริสันติเมธาคม 485000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
กันทิมา ศิริสันติเมธาคม สัดส่วน 100%245 จิระนันท์ อินทรีย์ 265500 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
จิระนันท์ อินทรีย์ สัดส่วน 100%246 ศาตรา สหัสทัศน์ 79840 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ศาตรา สหัสทัศน์ สัดส่วน 100%247 สาวิภา รัตนกร 552700 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
สาวิภา รัตนกร สัดส่วน 100%248 ภัทราพร ภาระนาค 195740 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ภัทราพร ภาระนาค สัดส่วน 100%249 ปิยณัฐ โตอ่อน 165180 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
ปิยณัฐ โตอ่อน สัดส่วน 100%250 กรรณิการ์ ห้วยแสน 335400 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
กรรณิการ์ ห้วยแสน สัดส่วน 100%251 พนอจิต นิติสุข 440000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
พนอจิต นิติสุข สัดส่วน 100%252 นภาพร วงษ์วิชิต 275000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
นภาพร วงษ์วิชิต สัดส่วน 100%253
หม้อไอน้ำแบบเทอร์โมไซฟอนต้นแบบ
วิริยะ แดงทน 297240 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
วิริยะ แดงทน สัดส่วน 100%254 อรนุช สีหามาลา 449450 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
อรนุช สีหามาลา สัดส่วน 100%255 คคนางค์ รัตนานิคม 288000 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
คคนางค์ รัตนานิคม สัดส่วน 100%256 สุกัญญา ดวงอุปมา 226080 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
สุกัญญา ดวงอุปมา สัดส่วน 100%257 สาวิภา รัตนกร 548560 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
สาวิภา รัตนกร สัดส่วน 100%258 กีรวิชญ์ เพชรจุล 738400 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน/เป้าหมาย:
กีรวิชญ์ เพชรจุล สัดส่วน 100%259 กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ 261800 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ สัดส่วน 100%260 ศิริพร จรรยา 400000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ศิริพร จรรยา สัดส่วน 100%261
การศึกษาการแสดงออกของยีนคาเธลิซิดินในกบ
อนุพงษ์ ทานกระโทก 400000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อนุพงษ์ ทานกระโทก สัดส่วน 100%262 จังหวัด เจริญสุข 369170 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
จังหวัด เจริญสุข สัดส่วน 100%263 กีรวิชญ์ เพชรจุล 623400 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
กีรวิชญ์ เพชรจุล สัดส่วน 100%264 กันทิมา ศิริสันติเมธาคม 480000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
กันทิมา ศิริสันติเมธาคม สัดส่วน 100%265 กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ 261760 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ สัดส่วน 100%266 อังคาร อินทนิล 300000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อังคาร อินทนิล สัดส่วน 100%267 เอกรินทร์ สารีพัว 150000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
เอกรินทร์ สารีพัว สัดส่วน 100%268 ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม 200000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม สัดส่วน 100%269 อิทธิพล ขึมภูเขียว 250000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อิทธิพล ขึมภูเขียว สัดส่วน 100%270 กรรณิการ์ ห้วยแสน 269900 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
กรรณิการ์ ห้วยแสน สัดส่วน 100%271 อาจารี แสงเสถียร 400000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อาจารี แสงเสถียร สัดส่วน 100%272 ทรงกรด พิมพิศาล 410000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ทรงกรด พิมพิศาล สัดส่วน 100%273 วุฒิ รัตนวิชัย 524270 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
วุฒิ รัตนวิชัย สัดส่วน 100%274 วิริยะ แดงทน 197750 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
วิริยะ แดงทน สัดส่วน 100%275 ลิขิต ศิริสันติเมธาคม 546800 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ลิขิต ศิริสันติเมธาคม สัดส่วน 100%276 คคนางค์ รัตนานิคม 504000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
คคนางค์ รัตนานิคม สัดส่วน 100%277 พรสวรรค์ พันธ์ภักดี 274860 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
พรสวรรค์ พันธ์ภักดี สัดส่วน 100%278 ฐิติมา นรโภค 340800 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ฐิติมา นรโภค สัดส่วน 100%279 คคนางค์ รัตนานิคม 444000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
คคนางค์ รัตนานิคม สัดส่วน 100%280 อามิณฑ์ หล้าวงศ์ 151200 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อามิณฑ์ หล้าวงศ์ สัดส่วน 100%281 พิชชาภรณ์ วันโย 355000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
พิชชาภรณ์ วันโย สัดส่วน 100%282
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์จากฟักข้าว
ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร 450000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร สัดส่วน 100%283 ชัยธัช จันทร์สมุด 1240000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
ชัยธัช จันทร์สมุด สัดส่วน 100%284 อรนุช สีหามาลา 637971 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อรนุช สีหามาลา สัดส่วน 100%285 หนูเดือน สาระบุตร 193920 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
หนูเดือน สาระบุตร สัดส่วน 100%286 มัลลิกา ธีระกุล 251500 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
มัลลิกา ธีระกุล สัดส่วน 100%287 พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม 366200 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม สัดส่วน 100%288 วราพร พูลเกษ 117104 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
วราพร พูลเกษ สัดส่วน 100%289 อำพล บุญพินิช 200000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อำพล บุญพินิช สัดส่วน 100%290 อรัญญา นนทราช 300000 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
อรัญญา นนทราช สัดส่วน 100%291 สุชาดา สุรางค์กุล 83927 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงาน/เป้าหมาย:
สุชาดา สุรางค์กุล สัดส่วน 100%292 นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร 815000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 60%
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 30%
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 10%

293 นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร 815000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา นรโภค สัดส่วน 30%
นายนพรัตน์ ผกาเชิด สัดส่วน 10%

294 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา นรโภค 980000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา นรโภค สัดส่วน 60%
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 20%
นายนพรัตน์ ผกาเชิด สัดส่วน 20%

295 นายอังคาร อินทนิล 250000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอังคาร อินทนิล สัดส่วน 50%
นายตะวัน ทองสุข สัดส่วน 50%


296 นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 1500400 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ สัดส่วน 100%297 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฐติ ธรรมศิริ 581174 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฐติ ธรรมศิริ สัดส่วน 70%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระนันท์ อินทรีย์ สัดส่วน 20%
นายนุกูล แก่นจันทร์ สัดส่วน 10%

298 นางสาวปุณิกา ฉายเสมแสง 342276 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวปุณิกา ฉายเสมแสง สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระนันท์ อินทรีย์ สัดส่วน 30%
นางวิราวรรณ เหมันต์ สัดส่วน 10%

299 นายจักรินทร์ ตรีอินทอง 353786 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายจักรินทร์ ตรีอินทอง สัดส่วน 70%
นางสาวอ้อยทิพย์ สมานรส สัดส่วน 30%


300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร 500000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์ สัดส่วน 20%
นายอนุพงษ์ ทานกระโทก สัดส่วน 20%

301 นายอภิชน มุ่งชู 502480 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายอภิชน มุ่งชู สัดส่วน 60%
นายสถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ สัดส่วน 10%
นางสาวสุพัตรา บุไธสง สัดส่วน 10%
นายชินภัทร ธุระการ สัดส่วน 10%
นายสุริยัณห์ สมศรี สัดส่วน 10%302 นายรณชัย สังหมื่นเม้า 494230 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นายรณชัย สังหมื่นเม้า สัดส่วน 60%
นายวรพจน์ สมมูล สัดส่วน 10%
นายอามิณฑ์ หล้าวงศ์ สัดส่วน 10%
นายไทยทัศน์ สุดสวนสี สัดส่วน 10%
นายอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย สัดส่วน 5%
นายนพคุณ ทองมวล สัดส่วน 5%


303 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คคนางค์ รัตนานิคม 450000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คคนางค์ รัตนานิคม สัดส่วน 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม สัดส่วน 20%
นายธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร สัดส่วน 20%

304 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล 608000 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล สัดส่วน 60%
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน สัดส่วน 10%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง สัดส่วน 10%
นายอนุพงษ์ ทานกระโทก สัดส่วน 10%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร แถวโนนงิ้ว สัดส่วน 5%
นางสาวเพลินพิศ ธารีเธียร สัดส่วน 5%


305 นางสาวิภา รัตนกร 516554 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
นางสาวิภา รัตนกร สัดส่วน 70%
นายเกษม เชตะวัน สัดส่วน 10%
นายบุญถม ทับสมบัติ สัดส่วน 10%
นายจักรินทร์ ตรีอินทอง สัดส่วน 10%
306 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญดา แข็งขัน 386100 2564
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/เป้าหมาย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญดา แข็งขัน สัดส่วน 60%
นายอยุธย์ คงปั้น สัดส่วน 10%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ห้วยแสน สัดส่วน 10%
นายเอกรินทร์ สารีพัว สัดส่วน 10%
นายบุญยศ คำจิแจ่ม สัดส่วน 10%คำอธิบายสถานะการดำเนินการ