ลำดับ สถานะ โต๊ะที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ระดับ หลักสูตร คณะ
ลำดับ สถานะ โต๊ะที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ระดับ หลักสูตร คณะ
พัฒนาระบบโดย นายเทวฤทธิ์ ภูดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Copy@2019