คู่มือจัดทำหลักสูตร


คู่มือจัดทำหลักสูตร
ต้นแบบร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์